Bekki: Düzenlemeye destek veririz

0
123

BASİAD, gerçekleştirdiği bir webinar çalışmasıyla farklı mevzuatlar çerçevesinde kayıt altına alınan mali kayıtların tek mevzuat çatısı altında olmamasının ortaya çıkardığı sorunlar ve mali tabloların tek kayıt altında tutulmasının ortaya çıkaracağı faydaları değerlendi. Mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda destek verileceği bildirildi.

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kayıt ve defter tutma ile ilgili hükümlerinin 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmesi öncesinde aynı kanuna eklenen 64/5 madde hükmüyle süregelen işletmelerin hem VUK hem de TTK ya göre defter tutma zorunluluğunun getirdiği sorunları aşmak amacıyla ‘Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo’ başlıklı bir çalışma başlatıldığını hatırlatan BASİAD Başkanı Abdullah Bekki, “Konuyu sadece bir muhasebe kayıt sistemi değişimi olarak değil, ülkemizin uluslararası piyasalarla entegre bir kayıt alt yapısına geçmesi yönünde yapısal bir dönüşüm olarak gördüklerini, bu geçişin işletme çalışanları ve yöneticileri yönünden ayrı bir kültür değişimi yaratacağını, ticari defterlerin kimin için tutulduğu, Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin uygulamaları ve konuya bakışı, ‘Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo’nun mümkün olup olmayacağı, yurtdışı örneklerde durumun nasıl olduğu ve vergi denetimleri yönünden TFRS esaslı kayıtların sorun oluşturup oluşturmayacağı hususları mutlaka değerlendirilmelidir” dedi.

Bekki, açıklamasına şöyle devam etti: “Webinara esas teşkil eden ön araştırma raporuna göre; 14.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6102 Yeni TTK, UFRS’lerin ülkemiz işletmeleri yönünden uygulama alanına çok daha önemli bir derinlik ve anlam kazandırmış, başta muhasebe ve finansal raporlama olmak üzere pek çok konuda devrim niteliğinde düzenlemeler getirmiştir.

Yeni TTK ile birlikte, 01.01.2013 tarihi sonrasında tüm sermaye şirketlerinin, ölçeğine bakılmaksızın, UFRS’ler ile uyumlu finansal tablo hazırlamaları zorunlu hale gelmekte ve sadece raporlama ile sınırlı olmayıp defterlerin tutulmasında dahi UFRS’ler ile tam uyumlu TMS’lerin uygulanması öngörülmekteydi. Buna karşın, yürürlük tarihinin hemen öncesinde yapılan kanun değişikliğiyle, önce sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olmaları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen şirketlerle sınırlandırılmış, bu değişikliğe bağlı olarak sonrasında ise şirketlerin TMS uygulama yükümlülüğü bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri ile sınırlı tutulmuştur.

O dönem itibarıyla, sermaye şirketlerinin bu uygulamalara yeterince hakim olmayışı ve kaynaklarının yetersizliği nedenlerinin yanı sıra denetim alt yapısının geliştirilmesine yönelik duyulan ihtiyaç dikkate alındığında, kademeli olarak geçişin yapılması tüm taraflarca makul bulunmuştur.

Ancak, yaşanan tüm gelişmelere rağmen, ülkemizde işletmelerin finansal tablolarını KGK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına göre hazırlamaları öngörülmekle birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticari defterlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’ne (MSUGT’lar) göre hazırlama yükümlülüğü devam etmektedir.

Dolayısıyla, bağımsız denetime tabi olan şirketler halihazırda TFRS ve BOBİ FRS tablolarını hazırlıyor olsa da, halka açık olmalarına veya ne kadar büyük olduklarına bakılmaksızın tüm şirketlerin muhasebe sistemlerini MSUGT’larda belirlenen tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmaları ve finansal tablolarını da buna göre belirlenen formatlara uygun olarak oluşturulması uygulaması devam etmektedir.

Bu durum ticari işletmelerimiz bakımından hem VUK/MSUGT esaslı mali tablo hem de Bağımsız denetime tabi olan işletmeler yönünden TFRS ve BOBİ FRS esaslı mali tablo çıkartmak zorunluluğu doğurmuştur.

Çalışmada yaşanan süreçte iki ayrı finansal tablo hazırlamasının işletmelere muhtelif yükler ve sorunlar oluşturduğu tespitleri şu şekilde sıralanmıştır.

– Dağıtılabilir Kârın Belirlenmesi Hususu,

– Hangi Kar Tutarının Dağıtıma Konu Yapılacağı Hususu,

– İşletmelerde BT Sistemlerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Zorluklar ve Maliyetler,

– Sermaye Yeterliliği/Borca Batıklık/Sermaye Kaybı Değerlendirmeleri

– Birleşme/Bölünme İşlemleri Üzerine Etkileri

– Geçiş Düzeltmeleri ve Kolaylıkla Yakınsama Sağlanacak Alanlar,

– Geçiş Düzenlemelerinin Kaydı ve Güvenilirliği,

– İşletmelerin Yönetim Muhasebeleri ve Kararları Bakımından Durum,

– Uluslararası Piyasalarla Entegre Kayıt Altyapısına Geçiş ve Küresel Sermayeye Etkisi,

– İstatiksel Verilerde Kullanım Ve Karşılaştırmaların Güvenilirliği Sorunu

– Finansal Raporlama ve Bütçe Bölümlerinin Yaygınlaşması-İçsel Raporlamalarda Finansal Tablolarının Kullanımı,

Toplantı sonrası BASİAD tarafından ‘Tek Kayıt-Tek Defter-Tek Mali Tablo’ başlığı altında kayıt sisteminin teke indirilmesi gerekliliği üzerinde durularak bu konuda mevzuat düzenlemesi yapılması durumunda destek verileceği kararlaştırılmıştır.” Çiğdem AKBAY

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here