Varlık Barışında süre uzatıldı

0
112

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Ertuğ Aslan, Varlık Barışı uygulamasının uzatıldığını hatırlatarak, “Bu uygulamanın işleyişi ile ilgili olarak tebliğ bekleniyordu. Biraz gecikmeli olsa da tebliğ yayınlandı. Tebliğ ile diğer varlık barışı uygulama farklılıkları açıklanmış. Tebliğ bazı gri alanları için gerekli bilgileri vermiş. Varlık barışı kanunu hükümetin vazgeçemediği bir kanun, yurt içi ve yurt dışı varlıkların kayıt altına alınması için devamlı çıkarılıyor. Mükellefler açısından ise dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulamadır. Ruhsatlı meslek mensupları olarak tüm mükelleflerin finansal şartlarına göre faydalanmasını öneriyoruz. Mükellefler için neredeyse bir kasko diyebilirim. Varlık barışı uygulamasından faydalanacak Mükelleflerin meslektaşlarımızdan profesyonel yardım almasını öneririm” dedi.

“GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ BULUNMAYANLAR DA UYGULAMADAN YARARLANABİLECEK”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 7417 sayılı yasada yer alan Varlık Barışı uygulamasının işleyişine açıklık getirdiğini, buna göre gerçek ve tüzel kişilerin, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi varlık barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar  yararlanabileceklerini söyleyen Aslan, “Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında genel Tebliğin, söz konusu maddeyle kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici 15. maddenin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışı ve yurt içi varlıklarının yurda getirilerek kayıt altına alınmasına ilişkin açıklamaları içerdiğini anlatan Aslan, açıklamasında şu hususlara yer verdi:

“Buna göre gerçek ve tüzel kişiler, kurumlar vergisi kanununa eklenen ilgili hükümlere paralel olarak yurt dışı ve yurt içi Varlık Barışı uygulamasından 31 Mart 2023’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirim veya beyanda bulunmak suretiyle yararlanabilecekler. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak. Bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek. İlgili yasa hükmüyle uyumlu olarak bildirilen varlıkların değeri üzerinden 30 Eylül’e kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1 Ekim – 31 Aralık arasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında vergi peşin olarak tahsil edilecek. Gerçek ve tüzel kişiler bu kapsamda, yurt dışında bulunan para, Altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt dışı kredilerin ve sermaye avanslarının kapatılmasında kullanılan varlıklar için tek bir bildirim verecekler. Bildirim yapılan aynı ay içinde beyanda düzeltme yapılabilecek. Bu yönünde yapılacak düzeltmelerde, başlangıçta peşin olarak ödenen verginin azaltılan tutara isabet eden kısmı, banka ve aracı kurum tarafından bildirim sahibine iade edilebilecek. Beyan edilen varlıkların Türkiye’deki banka ve aracı kurumlardaki hesaplarda en az 1 yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kapsamda ödenen peşin vergiler ilgilinin başvurusu üzerine iade edilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 31 Mart 2023 tarihine kadar vergi dairelerine veya elektronik ortamda beyan edilerek uygulama kapsamına alınabilecek. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar da uygulamadan yararlanabilecek. Bu kişilerin taşınmazlar dışındaki varlıklarını beyan tarihi itibarıyla banka veya aracı kurumlarda açılan hesaplara yatırmaları ve bu durumu belgelemeleri gerekiyor. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 3 oranında vergi tahsil edilecek.

Bildirim veya beyan konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına intikal ettirilen varlıklar hakkında vergi usul kanununda yer alan amortismanlara ilişkin hükümler uygulanmayacak. Ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecek. Bildirime konu varlıkların; bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi yada transfer edilmesi, tarh edilen verginin süresinde ödenmesi, varlıkların defter tutan mükelleflerce kanuni  defterlere kaydedilmesi ve bu kıymetler için pasifte özel fon hesabı açılması, bu fon hesabının ve varlıkların 2 yıldan önce işletmeden çekilmemesi ve fon hesabının sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılmaması halinde beyana konu tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.” Cengiz GÜNER

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here