Kır Kahvesi İşletmeciliği İşi İhalesi

Yayınlanma Tarihi :

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğümüze bağlı aşağıda bilgileri yer alan Kuşcenneti Milli Parkı sınırları içerisindeki Kuşcenneti Milli Parkı Kır Kahvesi İşletmeciliği İşi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazları İdaresi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre “KAPALI TEKLİF USULÜ” ile ihale edilecektir.

İHALEYE KONU YERİN:

Adı İlçesi/Yeri İhaleye Konu Faaliyetlerin Nitelikleri ve İşletme Süreleri Muhammen
Bedeli(TL)
Şartname Bedeli (TL) %10 Geçici Teminat
(TL)
İhale Günü ve Saati
1) Kuşcenneti Milli Parkı sınırları içerisindeki Kuşcenneti Milli Parkı Kır Kahvesi İşletmeciliği İşi Balıkesir -Bandırma İlçesi KUŞCENNETİ MİLLİ PARKI SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ KUŞCENNETİ MİLLİ PARKI KIR KAHVESİ İŞLETMECİLİĞİ İŞİ

Süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5Yıldır.

327.814,12 TL 1.000,00 TL 32.781,41 TL 19.07.2024 Cuma
Günü
Saat: 10:00

Tesis ve faaliyetlerin özellikleri şartname ve eklerinde açıklanmıştır.

A-İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ: 03.07.2024 tarihinden sonra, şartname bedeli Balıkesir Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı hesabına (Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Ziraat Bankası Altıeylül Şubesi TR08 0001 0024 4957 3520 3050 03 Nolu Hesabına)  yatırıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü İdare Binasında (Yıldırım Mahallesi Balakan Sokak No:5 Karesi/BALIKESİR) adresindeki İdaremizden temin edilebilir. Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz görülebilir.
B-İHALENİN YERİ: Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü İdare Binasında (Yıldırım Mahallesi Balakan Sokak No:5 Karesi/BALIKESİR adresinde bulunur.)

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

1. İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

a. Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

b. Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)

2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)

3. Türkiye’de tebligat için adres göstermek.

4. Bu iş için en az 1.000.000.-TL. kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.) (Derneklerden talep edilmeyecektir.)

5. İsteklinin son 1 yıllık toplam cirosunun en az 1.000.000.-TL. olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. (Ortak Girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.) (Derneklerden talep edilmeyecektir.)

6. Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek. İsteklinin şirket olması halinde ise, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.
d) Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları ihaleye doğrudan kendi adlarına katılım sağlamaları durumunda hukuken Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmalarının imkânsız olması nedeniyle bu madde hükmünden muaftırlar. Ancak bu tüzel kişiliklerin kendileri ile illiyetlik bağı bulunan iktisadi işletmeleri aracılığıyla ihaleye iştirak etmeleri durumunda bu tüzel kişiliklerin iktisadi işletmeleri tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı olduklarına dair belgeyi sunmaları zorunludur.

7. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.

İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden aşağıda belirtilen faaliyetlerden birisini en az 1(bir) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek:
a) Her türlü Turizm İşletme Belgeli Konaklanma tesisi (otel, motel, pansiyon, apart veya Kamp Alanı) işletmeciliği, Milli Park veya Tabiat Parklarında Giriş Kontrol Ünitesi İşletmeciliği, Kamp Alanı, Çadırlı, Karavanlı, Çadırlı + Karavanlı Kamp Alanı veya Günübirlik Kullanım Alanı ile A Tipi, B Tipi C Tipi veya D Tipi Mesire Yeri İşletmeciliği veya sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatına veya turizm işletme belgesine sahip Restoran, Kafe/Kafeterya/Pastane, Kır Kahvesi, Çay Bahçesi veya plaj / günübirlik alan işletmeciliği, TÜRSAB onaylı A Grubu Seyahat Acentesi Belgesi bulunanlar,
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
c) İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile açılış ruhsat tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
ç) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı).  Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, ihale tarihi ile işletme ruhsat tarihi ile kira sözleşmesinin başlangıç tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
d) İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez.
e) İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.

8. İsteklinin bir sözleşme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bir alanda işletmecilik faaliyeti yürütmesi durumunda söz konusu alanın bağlı olduğu Müdürlükten herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge vermek.

9. İmza sirküleri vermek. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
d)  İhaleye Kamu idaresi, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf veya dermekler ile meslek odaları adına ihaleye iştirak eden kişinin ilgili kurum tarafından ihaleye katılmaya yetkilendirildiğine dair belge ile ilgili idarece onaylı imza sirkülerini vermek.

10. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekâleten iştirak edenin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.

12. İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

13. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

14. İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)

15. İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 1.000,00 TL’yi (Bin Türk Lirası) Balıkesir Döner Sermaye İşletmesinin (Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir DKMP İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Ziraat Bankası Altıeylül Şubesi TR08 0001 0024 4957 3520 3050 03) hesabına yatırmak suretiyle ödendi dekontu karşılığında İhale Konusu Şartnameyi Balıkesir Şube Müdürlüğünden satın almaları ve satın alındı belgesi ile birlikte ödendi dekontunu vermek.

16. İstekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması)

17. İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek.

18. Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması)

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

19. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6 ncı maddesinde maddesinde tarif edilen ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinde tarif edilen kimseler,

20. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

21. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. (Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin  ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

22. İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

23. İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması durumunda; kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,
b) Tüzel kişi olması durumunda; tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde,
c) Yargı kararıyla terör veya terör örgütleri ile bağlantısı tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerden olması halinde,
ihaleye katılamazlar.

BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ

1. Teklif mektuplarına, ad ve soyad yazılarak istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Rakam ile yazı arasında uyuşmazlık olması, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunması durumunda teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Kapalı Teklif Usulü ihalelerde; mali teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılmış olacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe (Kuşcenneti Milli Parkı Kır Kahvesi İşletmeciliği işi) ait olduğu yazılır. Dış zarf kapatıldıktan sonra zarfın yapıştırılan yeri, istekli tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş olacaktır.

2. İstekliler ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında 19 / 07 / 2024 Cuma günü saat 09:30 a kadar Yıldırım Mahallesi Balakan Sokak No:5 Karesi/BALIKESİR adresinde ikamet eden Balıkesir Şube Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

4. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyan belgeler, geçerli olarak kabul edilmeyecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Basın No:ILN02056038